تغییر فامیلی فرزندان مسئولان کلید خورد!

طرح ممنوعیت انتصاب اقوام درجه یک و دو مسئولان در مجلس تدوین شد این خبر سوژه طنز کانال شهرونگ شده است.

تغییر فامیلی فرزندان مسئولان کلید خورد!