وضع کنونی کشور برایمان قابل درک است

دبیرکل مجمع تخصصی کانون‌های خیریه وزارت بهداشت در حضور رییس جمهور گفت:وضع کنونی کشور برایمان قابل درک است.

تشکل دانشجویی

دبیرکل مجمع تخصصی کانون‌های خیریه وزارت بهداشت در حضور رییس جمهور گفت:وضع کنونی کشور برایمان قابل درک است.

به گزارش ایسنا، رامتین دبستانی دبیرکل  مجمع تخصصی کانون‌های خیریه وزارت بهداشت در مراسم گرامی داشت روز دانشجو که با حضور رییس جمهور برگزار شد، با بیان روایتی از حضرت علی (ع)گفت : شما فرمودید به من و دولت من انتقاد کنید و منتقدین را فرزند خود خواندید. آقای رئیس جمهور گفتمان اعتدالی شما از جنس فرهنگ بود، بیایید باهم گفت‌وگو کنیم.

این فعال دانشجویی تاکید کرد: به اعتبار گفته‌های خود شما داشتن دانشجوی چند بعدی سیاستی است که بر آن تاکید شده است.

وی اظهار کرد: وقتی مسئولین به همین دانشجو که علم می‌داند و به موازات آن فلسفه هنر و انسانیت می‌داند به چشم دردسر نگاه می‌کنند. وقتی دانشجوی چند بعدی امروز هر بعدش درگیر مخارجی است که در دولت شما چند برابر شده، درگیر علم نیست.

وی از سیاست گذاری در دانشگاه ها و عدم توجه به فرهنگ نیز انتقاد کرد.

این فعال دانشجویی گفت: باور بر این بود که ریاست جمهوری با انتخاب مدیران جسور تر راه را برای افراد فرهنگی باز کند.

وی ادامه داد: چهل سال گذشت؛ اما دولت هنوز تکلیف خود را با مقوله ای چون هنر ، موسیقی و تئاتر حل نکرده است.

دبستانی اظهار کرد: وضع کنونی کشور برایمان قابل درک است اما دلیل در اولویت قرار گرفتن کاهش بودجه فرهنگی در شرایط اضطرار نسبت به کاهش بودجه نهادهای دیگر غیر قابل درک است. جواب های نه و نمی شود مسئولین مقابل ایده دانشجویان غیر قایل درک است.