محمدرضا خاتمی به دادسرا احضار شد

محمدرضا خاتمی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد.

محمد رضا خاتمی

محمدرضا خاتمی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد.

به گزارش ایسنا، محمدرضا خاتمی برای ارائه پاره‌ای از توضیحات امروز به دادستانی احضار شد.