ورود رئیس جمهوری به فرودگاه شاهرود

حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری، سه شنبه ۱۳ آذرماه در قالب سفر استانی کاروان تدبیر و امید به استان سمنان وارد فرودگاه شاهرود شد و مورد استقبال قرار گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری، سه شنبه ۱۳ آذرماه در قالب سفر استانی کاروان تدبیر و امید به استان سمنان وارد فرودگاه شاهرود شد و مورد استقبال قرار گرفت.

  • ورود حسن روحانی ریاست جمهوری به فرودگاه شاهرود

  • ورود حسن روحانی ریاست جمهوری به فرودگاه شاهرود

  • ورود رئیس جمهوری به فرودگاه شاهرود

  • ورود رئیس جمهوری به فرودگاه شاهرود

  • ورود رئیس جمهوری به فرودگاه شاهرود

  • ورود رئیس جمهوری به فرودگاه شاهرود

  • ورود رئیس جمهوری به فرودگاه شاهرود

  • ورود رئیس جمهوری به فرودگاه شاهرود

  • ورود رئیس جمهوری به فرودگاه شاهرود

  • ورود رئیس جمهوری به فرودگاه شاهرود