از گستان هفتم تا شانزلیزه؛ بعضی از ماکرون یاد بگیرند!

به گزارش مشرق، یک فعال رسانه ای در توییتر با اشاره رفتار بعضی ها با پلیس در ایران به وقایع دراویش و اعتراضات فرانسه پرداخت.