طوفان در آمریکا 15 قربانی گرفت (+عکس)

طوفان سهمگین متیو در آمریکا که از روز جمعه چند ایالت این کشور را در هم کوبید و سیل به راه انداخت،در این کشور 15 قربانی گرفت.

به گزارش ایرنا، متیو بیشترین خسارت را در ایالت کارولینای برجای گذاشت و شمار قربانیان در این ایالت هفتنفر بوده است.

امدادگران حدود 900 تن از ساکنان ایالت های مختلف را که در سیل به دام افتاده بودند، نجات داده و به پناهگاه های موقت و مکان های امن منتقل کرده اند.

همچنین این طوفان صدها دستگاه خانه مسکونی را تخریب و جریان برق صدها هزار خانوار را در ایالت های مختلف آمریکا قطع کرده است.

طوفان متیو قبل از رسیدن به خاک آمریکا تنها در کشور هائیتی در حوزه دریای کارائیب جان حدود 900 تن را گرفت و با تخریب هزاران خانه، صدها هزار تن دیگر را بی خانمان و آواره کرد.

طوفان در آمریکا 15 قربانی گرفت (+عکس)
طوفان در آمریکا 15 قربانی گرفت (+عکس)
طوفان در آمریکا 15 قربانی گرفت (+عکس)
طوفان در آمریکا 15 قربانی گرفت (+عکس)
گزارش مشکل
ایالتمتیوصدها