سرقت از خانه‌ها از طریق اینستاگرام!

من در تلگرام و اینستاگرام و گاهی اوقات هم در خیابان با پسر‌هایی که وضع مالی خوبی دارند دوست می‌شدم. بعد از مدتی به خانه‌شان دعوت می‌شدم و در فرصتی مناسب یا همدستم وارد خانه می‌شد یا اینکه من کلید را برمی داشتم و بعد وارد خانه می‌شدیم.

یک باند سرقت‌تر و تمیز؛ دخترک با جوان‌ها آشنا می‌شد و دوست پسرش اموال آن‌ها را می‌دزدید.

به گزارش ایران، در طرح رعد پلیس، یک پسر و دختر جوان بازداشت شدند. آن‌ها در میهمانی باهم دوست شده‌اند، پسر جوان خواننده دیجی و دختر جوان هم در آرزوی بازیگری بود. وجه مشترک هر دوی آن‌ها سابقه کیفری بود که داشتند.

نقشه‌تان چه بود؟
من در تلگرام و اینستاگرام و گاهی اوقات هم در خیابان با پسر‌هایی که وضع مالی خوبی دارند دوست می‌شدم. بعد از مدتی به خانه‌شان دعوت می‌شدم و در فرصتی مناسب یا همدستم وارد خانه می‌شد یا اینکه من کلید را برمی داشتم و بعد وارد خانه می‌شدیم. بعد از ورود به خانه با تهدید، صاحب‌خانه را در اتاقی حبس می‌کردیم و با همدستی پسر جوان سرقت هایمان را انجام می‌دادیم.

چطور پسر‌ها به تو اعتماد می‌کردند؟
با دو تا عکس زیبا که روی پروفایلم گذاشته بودم جلب توجه می‌کردم و بعد هم به آن‌ها می‌گفتم که هنرپیشه هستم.

سابقه داری؟
بله، من دو سال در کانون اصلاح و تربیت بودم و پسر جوان همدستم دو سال حبس داشت.