ورود گاردریل به اتاق ال ۹۰ در لحظه تصادف

ساعت ۹:۱۰ دقیقه صبح امروز یک دستگاه خودروی سواری در بزرگراه آزادگان، بلوار مهتدی، جنب بوستان مادر، به دلیل ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه و لغزندگی معابر به شدت با گاردریل حاشیه خیابان تصادف کرد که قسمتی از گاردریل وارد خودرو شد.

سازمان آتش نشانی: ساعت ۹:۱۰ دقیقه صبح امروز یک دستگاه خودروی سواری در بزرگراه آزادگان، بلوار مهتدی، جنب بوستان مادر، به دلیل ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه و لغزندگی معابر به شدت با گاردریل حاشیه خیابان تصادف کرد که قسمتی از گاردریل وارد خودرو شد.

ورود گاردریل به اتاق ال ۹۰ در لحظه تصادفورود گاردریل به اتاق ال ۹۰ در لحظه تصادفورود گاردریل به اتاق ال ۹۰ در لحظه تصادفورود گاردریل به اتاق ال ۹۰ در لحظه تصادفورود گاردریل به اتاق ال ۹۰ در لحظه تصادف