(تصاویر) واژگونی بونکر سیمان روی ساندرو در بزرگراه چمران

ساعت 15:45 امروز یک دستگاه بونکر سیمان بر روی یک دستگاه ساندرو در بزرگراه چمران، زیر پل بزرگراه یادگار، واژگون شد.

به گزارش آتش نشانی، یک دستگاه بونکر حمل سیمان به هنگام دور زدن زیر پل یادگار بر اثر گیر کردن سقف خودرو با پل بر روی یک دستگاه ساندرو واژگون شده و گازوئیل بونکر بر روی زمین جاری شد.

(تصاویر) واژگونی بونکر سیمان روی ساندرو در بزرگراه چمران(تصاویر) واژگونی بونکر سیمان روی ساندرو در بزرگراه چمران(تصاویر) واژگونی بونکر سیمان روی ساندرو در بزرگراه چمران(تصاویر) واژگونی بونکر سیمان روی ساندرو در بزرگراه چمران(تصاویر) واژگونی بونکر سیمان روی ساندرو در بزرگراه چمران