آتش سوزی گسترده در کالیفرنیا‎

آتش سوزی در کالیفرنیای شمالی بسیاری از شهروندان را مجبور به فرار از خانه هایشان کرده است.

خبرگزاری مهر: آتش سوزی در کالیفرنیای شمالی بسیاری از شهروندان را مجبور به فرار از خانه هایشان کرده است.

آتش سوزی گسترده در کالیفرنیا‎آتش سوزی گسترده در کالیفرنیا‎آتش سوزی گسترده در کالیفرنیا‎آتش سوزی گسترده در کالیفرنیا‎آتش سوزی گسترده در کالیفرنیا‎آتش سوزی گسترده در کالیفرنیا‎آتش سوزی گسترده در کالیفرنیا‎آتش سوزی گسترده در کالیفرنیا‎آتش سوزی گسترده در کالیفرنیا‎آتش سوزی گسترده در کالیفرنیا‎آتش سوزی گسترده در کالیفرنیا‎آتش سوزی گسترده در کالیفرنیا‎آتش سوزی گسترده در کالیفرنیا‎آتش سوزی گسترده در کالیفرنیا‎آتش سوزی گسترده در کالیفرنیا‎آتش سوزی گسترده در کالیفرنیا‎آتش سوزی گسترده در کالیفرنیا‎