علیزاده: اشغال سفارت آمریکا برای حفظ انقلاب بود

علی علیزاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی درباره روز 13 آبان و تسخیر سفارت آمریکا در توییتر نوشت: معتقدم بدون اشغال سفارت آمریکا در سیزده آبان ۵۸، انقلاب ایران سرنوشتی در حد انقلاب میدان تحریر مصر میداشت و به ۱۳ آبان سال۶۰ نرسیده با کودتایی نابود میشد. اشغال سفارت نه امری ایدئولوژیک که کنشی عملگرایانه برای حفظ موجودیت و بقای انقلاب بود.

برترین ها: علی علیزاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی درباره روز 13 آبان و تسخیر سفارت آمریکا در توییتر نوشت:

«معتقدم بدون اشغال سفارت آمریکا در سیزده آبان ۵۸، انقلاب ایران سرنوشتی در حد انقلاب میدان تحریر مصر میداشت و به ۱۳ آبان سال۶۰ نرسیده با کودتایی نابود میشد. اشغال سفارت نه امری ایدئولوژیک که کنشی عملگرایانه برای حفظ موجودیت و بقای انقلاب بود.»

علیزاده: اشغال سفارت آمریکابرای حفظ انقلاب بود