بررسی مجدد پرونده قتل به خاطر انگشتر سرقتی

پرونده پسر جوانی که متهم به قتل عمدی مهدی و ایراد ضرب و جرح عمدی و مشارکت در نزاع دسته جمعی است با اعتراف یکی از بستگانش به قتل به بررسی مجدد کشیده شد.

پسر جوان متهم بود که در یک نزاع دسته جمعی بر سر یک انگشتر سرقتی با قمه فرد دیگری را به قتل رسانده و در دادگاه بدوی و تجدیدنظر اتهام قتل وی ثابت شد و حکم به اعدامش داده شد اما در مرحله دیوان عالی کشور با اعتراف یکی از بستگانش پرونده مجددا برای بررسی به شعبه بازگردانده شد.

اما در هنگام بررسی مجدد پرونده فردی که اعتراف به قتل کرده بود در دادگاه حاضر نشد.

برادر مقتول پیش تر در توضیح علت درگیری و نحوه قتل گفته بود: من و قاتل بر سر یک انگشتر سرقتی اختلاف داشتیم. روز حادثه من قاتل را در یک باغ در کیانشهر کتک زدم. شب نیز او و دوستانش با قمه به طرف من حمله ور شدند. برادرم قصد داشت مرا نجات دهد که قاتل او را با ضربه های قمه به قتل رساند.

با این حال پرونده این فرد که حکم قطعی قاتل بودنش ثابت شده همچنان پرونده اش در حال بررسی مجدد به دلیل اعتراف به قتل توسط یکی از بستگانش است.

پرونده پسر جوانی که متهم به قتل عمدی مهدی و ایراد ضرب و جرح عمدی و مشارکت در نزاع دسته جمعی است با اعتراف یکی از بستگانش به قتل به بررسی مجدد کشیده شد.

به گزارش خبرنگار عصرایران، پسر جوان متهم بود که در یک نزاع دسته جمعی بر سر یک انگشتر سرقتی با قمه فرد دیگری را به قتل رسانده و در دادگاه بدوی و تجدیدنظر اتهام قتل وی ثابت شد و حکم به اعدامش داده شد اما در مرحله دیوان عالی کشور با اعتراف یکی از بستگانش پرونده مجددا برای بررسی به شعبه بازگردانده شد.

اما در هنگام بررسی مجدد پرونده فردی که اعتراف به قتل کرده بود در دادگاه حاضر نشد.

برادر مقتول پیش تر در توضیح علت درگیری و نحوه قتل گفته بود: من و قاتل بر سر یک انگشتر سرقتی اختلاف داشتیم. روز حادثه من قاتل را در یک باغ در کیانشهر کتک زدم. شب نیز او و دوستانش با قمه به طرف من حمله ور شدند. برادرم قصد داشت مرا نجات دهد که قاتل او را با ضربه های قمه به قتل رساند.

با این حال پرونده این فرد که حکم قطعی قاتل بودنش ثابت شده همچنان پرونده اش در حال بررسی مجدد به دلیل اعتراف به قتل توسط یکی از بستگانش است.