مرگ ۲۷ عقاب در استان فارس به دلیل مسمومیت

۳۵ سارگپه و عقاب صحرایی در اطراف شهرستان سروستان استان فارس دچار مسمومیت شدند. ۲۷ بهله از آنها تلف شد اما با کمک عوامل محیط زیست هشت بهله نجات یافت.

خبرگزاری مهر: ۳۵ سارگپه و عقاب صحرایی در اطراف شهرستان سروستان استان فارس دچار مسمومیت شدند. ۲۷ بهله از آنها تلف شد اما با کمک عوامل محیط زیست هشت بهله نجات یافت.

مرگ ۲۷ عقاب در استان فارس به دلیل مسمومیتمرگ ۲۷ عقاب در استان فارس به دلیل مسمومیتمرگ ۲۷ عقاب در استان فارس به دلیل مسمومیتمرگ ۲۷ عقاب در استان فارس به دلیل مسمومیتمرگ ۲۷ عقاب در استان فارس به دلیل مسمومیت