مرحله هفدهم طرح رعد پلیس پیشگیری پایتخت

مرحله هفدهم از طرح رعد پلیس پیشگیری پایتخت با هدف دستگیری عاملان جرائمی نظیر سرقت و نیز خرید و فروش مواد مخدر، امروز هفتم آبان ۱۳۹۷ با حضور سردار رحیمی رئیس پلیس پایتخت برگزار شد.

خبرگزاری تسنیم: مرحله هفدهم از طرح رعد پلیس پیشگیری پایتخت با هدف دستگیری عاملان جرائمی نظیر سرقت و نیز خرید و فروش مواد مخدر، امروز هفتم آبان ۱۳۹۷ با حضور سردار رحیمی رئیس پلیس پایتخت برگزار شد.

مرحله هفدهم طرح رعد پلیس پیشگیری پایتختمرحله هفدهم طرح رعد پلیس پیشگیری پایتختمرحله هفدهم طرح رعد پلیس پیشگیری پایتختمرحله هفدهم طرح رعد پلیس پیشگیری پایتختمرحله هفدهم طرح رعد پلیس پیشگیری پایتختمرحله هفدهم طرح رعد پلیس پیشگیری پایتختمرحله هفدهم طرح رعد پلیس پیشگیری پایتختمرحله هفدهم طرح رعد پلیس پیشگیری پایتختمرحله هفدهم طرح رعد پلیس پیشگیری پایتختمرحله هفدهم طرح رعد پلیس پیشگیری پایتختمرحله هفدهم طرح رعد پلیس پیشگیری پایتختمرحله هفدهم طرح رعد پلیس پیشگیری پایتختمرحله هفدهم طرح رعد پلیس پیشگیری پایتختمرحله هفدهم طرح رعد پلیس پیشگیری پایتختمرحله هفدهم طرح رعد پلیس پیشگیری پایتختمرحله هفدهم طرح رعد پلیس پیشگیری پایتخت