بدانید اهل عالم که «حسن» امروز تنها نیست

فاطمه معصومی از شاعران كشورمان شعر‌‌ی را در سالروز شهادت امام حسن مجتبی(ع) سروده است.

خبرگزاری فارس: بدانید اهل عالم که «حسن» امروز تنها نیست

فاطمه معصومی از شاعران کشورمان شعر‌‌ی را در سالروز شهادت امام حسن مجتبی(ع) سروده است.

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزار‌‌ی فارس، فاطمه معصومی از شاعران کشورمان شعر‌‌ی را به امام حسن مجتبی(ع) تقد‌‌یم کرده است:

ندارد گنبد و گلدسته‌ای اما چراغانیست

مزار حضرت خورشید گرم نور افشانیست

امان از ظلمتی که در پی تکفیر خورشیدست

شب بیداد در دستان تارش نور زندانیست

اگر چه خاکی ست آنجا پر و بال کبوترها

هوا‌‌ی چشمها‌‌ی عاشقان هر روز بارانیست

کجا تنهاست وقتی لشکر اشکم سپاه اوست

بدانید اهل عالم که حسن امروز تنها نیست

تمام شیعیانش آشکارا عاشقش هستند

اگرچه سهم آنها از زیارت بغض پنهانیست