خسارات سیل در فرانسه‎

بارندگی های سیل آسا تنها طی چند ساعت موجب به راه افتادن سیل در جنوب غرب فرانسه شد که چندین کشته بر جای گذاشت.

خبرگزاری مهر: بارندگی های سیل آسا تنها طی چند ساعت موجب به راه افتادن سیل در جنوب غرب فرانسه شد که چندین کشته بر جای گذاشت.

خسارات سیل در فرانسه‎خسارات سیل در فرانسه‎خسارات سیل در فرانسه‎خسارات سیل در فرانسه‎خسارات سیل در فرانسه‎خسارات سیل در فرانسه‎خسارات سیل در فرانسه‎خسارات سیل در فرانسه‎خسارات سیل در فرانسه‎خسارات سیل در فرانسه‎خسارات سیل در فرانسه‎خسارات سیل در فرانسه‎خسارات سیل در فرانسه‎خسارات سیل در فرانسه‎