خسارات طوفان در بوشهر

طوفان و رعد و برق شدید در بوشهر موجب شکستن درختان و تیرهای چراغ برق شد.

وبسایت مشرق: طوفان و رعد و برق شدید در بوشهر موجب شکستن درختان و تیرهای چراغ برق شد.

خسارات طوفان در بوشهرخسارات طوفان در بوشهرخسارات طوفان در بوشهرخسارات طوفان در بوشهرخسارات طوفان در بوشهر