کباب خرس در نوشهر!

دیروز خبری از نوشهر منتشر شد که فضای مجازی را هم ترکاند. ماجرا از این قرار است که چند شکارچی غیر مجاز در حالی دستگیر شده اند که در حال تکه کردن یک خرس برای کباب کردنش بودند.

دیروز خبری از نوشهر منتشر شد که فضای مجازی را هم ترکاند. ماجرا از این قرار است که چند شکارچی غیر مجاز در حالی دستگیر شده اند که در حال تکه کردن یک خرس برای کباب کردنش بودند!

(تصویر) کباب خرس در نوشهر!
به گزارش خبر آنلاین، کاربری در واکنش به این خبر ناراحت کننده نوشته: «واقعا گوشت خرس چه مزه‌ای داشت که این حیوان زبان بسته و با ارزش رو کشتید؟!»


کاربر دیگری نوشته: «باید با این جور آدم‌ها به شکلی جدی برخورد بشه! تا شکارچی‌های دیگه چنین فکری به سرشون نزنه!» کاربر دیگری هم نوشته: «واقعا یک شکارچی کمترین چیزی که باید توی نظرش باشه اینه که تعداد این حیوانات کمه و شاید رو به انقراض باشه!»

گزارش مشکل
کبابخرسنوشهرشکارچی