طوفان میشائیل در راه ایالت‌های جنوبی آمریکا‎

طوفان میشائیل با سرعت ۱۰۰ مایل در ساعت در حال رسیدن به بخش هایی از ایالت های جنوبی آمریکاست و فرماندار فلوریدا نسبت به اثرات مخرب این طوفان هشدار داده است.

خبرگزاری مهر: طوفان میشائیل با سرعت ۱۰۰ مایل در ساعت در حال رسیدن به بخش هایی از ایالت های جنوبی آمریکاست و فرماندار فلوریدا نسبت به اثرات مخرب این طوفان هشدار داده است.

طوفان میشائیل در راه ایالت‌های جنوبی آمریکا‎طوفان میشائیل در راه ایالت‌های جنوبی آمریکا‎طوفان میشائیل در راه ایالت‌های جنوبی آمریکا‎طوفان میشائیل در راه ایالت‌های جنوبی آمریکا‎طوفان میشائیل در راه ایالت‌های جنوبی آمریکا‎طوفان میشائیل در راه ایالت‌های جنوبی آمریکا‎طوفان میشائیل در راه ایالت‌های جنوبی آمریکا‎طوفان میشائیل در راه ایالت‌های جنوبی آمریکا‎طوفان میشائیل در راه ایالت‌های جنوبی آمریکا‎طوفان میشائیل در راه ایالت‌های جنوبی آمریکا‎طوفان میشائیل در راه ایالت‌های جنوبی آمریکا‎طوفان میشائیل در راه ایالت‌های جنوبی آمریکا‎طوفان میشائیل در راه ایالت‌های جنوبی آمریکا‎