ناامیدی از یافتن مفقودان زلزله اندونزی‎

با گذشت حدود یک هفته از زلزله و سونامی در جزیه سولاوسی اندونزی، امیدها برای یافتن مفقودان این حادثه کمرنگ شده است.

خبرگزاری مهر: با گذشت حدود یک هفته از زلزله و سونامی در جزیه سولاوسی اندونزی، امیدها برای یافتن مفقودان این حادثه کمرنگ شده است.

ناامیدی از یافتن مفقودان زلزله اندونزی‎ناامیدی از یافتن مفقودان زلزله اندونزی‎ناامیدی از یافتن مفقودان زلزله اندونزی‎ناامیدی از یافتن مفقودان زلزله اندونزی‎ناامیدی از یافتن مفقودان زلزله اندونزی‎ناامیدی از یافتن مفقودان زلزله اندونزی‎ناامیدی از یافتن مفقودان زلزله اندونزی‎ناامیدی از یافتن مفقودان زلزله اندونزی‎ناامیدی از یافتن مفقودان زلزله اندونزی‎