طوفان رزا در آمریکا

وقوع طوفان گرمسیری رزا، مناطقی از ایالت های فونیکس و آریزونای آمریکا را زیر آب برد.

خبرگزاری مهر: وقوع طوفان گرمسیری رزا، مناطقی از ایالت های فونیکس و آریزونای آمریکا را زیر آب برد.

طوفان رزا در آمریکاطوفان رزا در آمریکاطوفان رزا در آمریکاطوفان رزا در آمریکاطوفان رزا در آمریکاطوفان رزا در آمریکاطوفان رزا در آمریکاطوفان رزا در آمریکاطوفان رزا در آمریکاطوفان رزا در آمریکاطوفان رزا در آمریکا