خسارات توفان فلورانس در آمریکا

توفان فلورانس در ایالت های کارولینای شمالی و جنوبی موجب قطع برق بیش از 722 هزار خانه شد.

خبرگزاری مهر: توفان فلورانس در ایالت های کارولینای شمالی و جنوبی موجب قطع برق بیش از 722 هزار خانه شد.

خسارات توفان فلورانس در آمریکاخسارات توفان فلورانس در آمریکاخسارات توفان فلورانس در آمریکاخسارات توفان فلورانس در آمریکاخسارات توفان فلورانس در آمریکاخسارات توفان فلورانس در آمریکاخسارات توفان فلورانس در آمریکاخسارات توفان فلورانس در آمریکاخسارات توفان فلورانس در آمریکاخسارات توفان فلورانس در آمریکاخسارات توفان فلورانس در آمریکاخسارات توفان فلورانس در آمریکاخسارات توفان فلورانس در آمریکاخسارات توفان فلورانس در آمریکاخسارات توفان فلورانس در آمریکاخسارات توفان فلورانس در آمریکاخسارات توفان فلورانس در آمریکا