دو خودکشی عجیب در تهران

پسر ۱۹ ساله به خاطر اینکه از خانواده‌اش تقاضا کرده بود تا او را به مسافرت ببرند، اما آن‌ها با این سفر مخالفت کردند با خوردن قرص خودکشی کرده است. دومین مورد نیز ساعت ۱۰:۲۸ دقیقه و ساعتی بعد از گزارش اول از سوی مأموران کلانتری ۱۰۹ بهارستان به بازپرس محسن مدیرروستا اعلام شد. در این حادثه نیز به گفته خانواده پسر ۲۰ ساله، وی به خاطر اینکه خانواده‌اش برای او ماشین نخریده بودند دست به مرگ خودخواسته زد.

دو پسر جوان صبح دیروز در دو نقطه تهران به زندگی خود پایان دادند.

به گزارش ایران، در نخستین مورد ساعت ۹:۲۷ دقیقه یکشنبه ۱۸ شهریور مأموران کلانتری ۱۱۲ ابوسعید در تماس با بازپرس شعبه ششم دادسرای امور جنایی تهران از مرگ مشکوک پسری ۱۹ ساله در خانه‌اش خبر دادند.

بررسی‌ها نشان می‌داد که پسر ۱۹ ساله به خاطر اینکه از خانواده‌اش تقاضا کرده بود تا او را به مسافرت ببرند، اما آن‌ها با این سفر مخالفت کردند با خوردن قرص خودکشی کرده است. دومین مورد نیز ساعت ۱۰:۲۸ دقیقه و ساعتی بعد از گزارش اول از سوی مأموران کلانتری ۱۰۹ بهارستان به بازپرس محسن مدیرروستا اعلام شد. در این حادثه نیز به گفته خانواده پسر ۲۰ ساله، وی به خاطر اینکه خانواده‌اش برای او ماشین نخریده بودند دست به مرگ خودخواسته زد.