آتش سوزی در کالیفرنیا‎

آتش ده ها هکتار از مناطق جنگلی در کالیفرنیای آمریکا را طعمه حریق کرد.

خبرگزاری مهر: آتش ده ها هکتار از مناطق جنگلی در کالیفرنیای آمریکا را طعمه حریق کرد.

آتش سوزی در کالیفرنیا‎آتش سوزی در کالیفرنیا‎آتش سوزی در کالیفرنیا‎آتش سوزی در کالیفرنیا‎آتش سوزی در کالیفرنیا‎آتش سوزی در کالیفرنیا‎آتش سوزی در کالیفرنیا‎