مانور اطفا حریق و تخلیه اضطراری در مشهد

مانور اطفا حریق و تخلیه اضطراری آتش نشانی مشهد صبح سه شنبه ۱۳ شهریور در شرکت گاز خراسان رضوی برگزار شد.

تسنیم: مانور اطفا حریق و تخلیه اضطراری آتش نشانی مشهد صبح سه شنبه ۱۳ شهریور در شرکت گاز خراسان رضوی برگزار شد.

مانور اطفا حریق و تخلیه اضطراری آتش نشانی - مشهدمانور اطفا حریق و تخلیه اضطراری آتش نشانی - مشهدمانور اطفا حریق و تخلیه اضطراری آتش نشانی - مشهدمانور اطفا حریق و تخلیه اضطراری آتش نشانی - مشهدمانور اطفا حریق و تخلیه اضطراری آتش نشانی - مشهدمانور اطفا حریق و تخلیه اضطراری آتش نشانی - مشهدمانور اطفا حریق و تخلیه اضطراری آتش نشانی - مشهدمانور اطفا حریق و تخلیه اضطراری آتش نشانی - مشهد