آتش سوزی در موزه ملی برزیل‎

بخش قابل توجهی از موزه ملی برزیل در شهر ریودوژانیور که قدمتی ۲۰۰ ساله داشت در آتش سوخت.

خبرگزاری مهر: بخش قابل توجهی از موزه ملی برزیل در شهر ریودوژانیور که قدمتی ۲۰۰ ساله داشت در آتش سوخت.

آتش سوزی در موزه ملی برزیل‎آتش سوزی در موزه ملی برزیل‎آتش سوزی در موزه ملی برزیل‎آتش سوزی در موزه ملی برزیل‎آتش سوزی در موزه ملی برزیل‎آتش سوزی در موزه ملی برزیل‎آتش سوزی در موزه ملی برزیل‎آتش سوزی در موزه ملی برزیل‎