دو خودروی در پارگینک خانه در تهران زغال شدند

ساعت 18:17 روز گذشته آتش سوزی دو دستگاه خودروی سواری در پارکینگ ساختمان مسکونی در خیابان دماوند، ایستگاه داریوش، خیابان حیدری خسارت مالی بر جا گذاشت.

پایگاه خبری آتش نشانی125: ساعت 18:17 روز گذشته آتش سوزی دو دستگاه خودروی سواری در پارکینگ ساختمان مسکونی در خیابان دماوند، ایستگاه داریوش، خیابان حیدری خسارت مالی بر جا گذاشت.

در محل حادثه یک ساختمان مسکونی دو طبقه تک واحدی دیده می شد که در قسمت پارکینگ آن دو دستگاه رنو و پژو به صورت کامل دچار آتش سوزی شده و کاملا شعله ور بودند و آتش از خروجی های پارکینگ به بیرون زبانه می کشید.

دو خودروی در پارگینک خانه در تهران زغال شدنددو خودروی در پارگینک خانه در تهران زغال شدنددو خودروی در پارگینک خانه در تهران زغال شدنددو خودروی در پارگینک خانه در تهران زغال شدنددو خودروی در پارگینک خانه در تهران زغال شدنددو خودروی در پارگینک خانه در تهران زغال شدنددو خودروی در پارگینک خانه در تهران زغال شدنددو خودروی در پارگینک خانه در تهران زغال شدنددو خودروی در پارگینک خانه در تهران زغال شدنددو خودروی در پارگینک خانه در تهران زغال شدنددو خودروی در پارگینک خانه در تهران زغال شدنددو خودروی در پارگینک خانه در تهران زغال شدنددو خودروی در پارگینک خانه در تهران زغال شدنددو خودروی در پارگینک خانه در تهران زغال شدند