قاتل: زنم مهدورالدم بود، او را کشتم

دادگاه بررسی قتل یک زن توسط شوهرش در شعبه ٢ دادگاه کیفری یک تهران برگزار شد.

عصر ایران: دادگاه بررسی قتل یک زن توسط شوهرش در شعبه ٢ دادگاه کیفری یک تهران برگزار شد.

مرد میانسال طباخ که همسرش را با چاقو در خیابان کشته است، در مقابل قاضی در دفاع از خودش گفت: از چندی پیش به همسرم مشکوک شده بودم و یک بار دخترم به من گفت که مادرش روابط نامشروع با مردان دیگر دارد و از او فیلمی هم در حال رابطه دارد که در روز حادثه خودم را به محل قرار آن‌ها رساندم.

ابتدا با چاقو به مردی که همراه همسرم بود ضربه زدم که وی توانست فرار کند و در درگیری که با همسرم داشتم با چند ضربه چاقو وی را کشتم و بعد با چاقو چند ضربه به خودم زدم و در نهایت به پلیس زنگ زدم.

مرد قاتل گفت: همسرم مهدرالدم بود و او را کشتم.

قاضی از مرد پرسید که، اما شهادت شهود موجود در پرونده حاکیست مردی در آنجا نبوده است، اما قاتل اعلام کرد که ان مرد به محض دیدن من فرار کرده است.

قاضی زالی پرسید، اما دختر شما اظهارات شما در خصوص رابطه و وجود فیلم نامشروع را رد کرده است که مرد قاتل این مورد را نیز رد کرد و گفت: فیلم وجود دارد.

بررسی پرونده به دلیل عدم حضور اولیای دم به وقت دیگری موکول شد.