یونان؛ یک ماه پس از آتش‌سوزی مرگبار

یک ماه پس از وقوع مرگبارترین آتش‌سوزی یونان در دهکده ماتی استان آتیک که ۹۶ نفر قربانی گرفت، زندگی هنوز به حالت عادی بازنگشته است.

خبرآنلاین: یک ماه پس از وقوع مرگبارترین آتش‌سوزی یونان در دهکده ماتی استان آتیک که ۹۶ نفر قربانی گرفت، زندگی هنوز به حالت عادی بازنگشته است.

یونان؛ یک ماه پس از آتش‌سوزی مرگباریونان؛ یک ماه پس از آتش‌سوزی مرگباریونان؛ یک ماه پس از آتش‌سوزی مرگباریونان؛ یک ماه پس از آتش‌سوزی مرگباریونان؛ یک ماه پس از آتش‌سوزی مرگباریونان؛ یک ماه پس از آتش‌سوزی مرگباریونان؛ یک ماه پس از آتش‌سوزی مرگباریونان؛ یک ماه پس از آتش‌سوزی مرگباریونان؛ یک ماه پس از آتش‌سوزی مرگبار