۴ زلزله پیاپی کرمان را لرزاند

خبرگزاری تسنیماز کرمان، از بامداد امروز تا کنون چهار زمین لرزه پیاپی به مقیاس 2.8 و 3.4 و 2.9 و 2.5 ریشتر فاریاب در استان کرمان را لرزانده است.

خبرگزاری تسنیم: خبرگزاری تسنیماز کرمان، از بامداد امروز تا کنون چهار زمین لرزه پیاپی به مقیاس 2.8 و 3.4 و 2.9 و 2.5 ریشتر فاریاب در استان کرمان را لرزانده است.

بزرگی زلزله 2.8

موقعیت رومرکز زلزله: 28.27 شمالی و 57.17 شرقی

عمق: 10 کیلومتر

فاصله‌ها:

20 کیلومتری فاریاب، کرمان

59 کیلومتری زیارتعلی، هرمزگان

62 کیلومتری سرگز، هرمزگان

بزرگی زلزله: 3.4

موقعیت رومرکز زلزله: 28.48 شمالی و 56.99 شرقی

عمق: 8 کیلومتر

فاصله‌ها:

49 کیلومتری فاریاب، کرمان

61 کیلومتری ارزوئیه، کرمان

68 کیلومتری سرگز، هرمزگان

بزرگی زلزله: 2.9

موقعیت رومرکز زلزله: 28.48 شمالی و 56.96 شرقی

عمق: 10 کیلومتر

فاصله‌ها:

50 کیلومتری فاریاب، کرمان

59 کیلومتری ارزوئیه، کرمان

66 کیلومتری سرگز، هرمزگان

بزرگی زلزله: 2.5

موقعیت رومرکز زلزله: 28.48 شمالی و 56.99 شرقی

عمق: 10 کیلومتر

فاصله‌ها:

49 کیلومتری فاریاب، کرمان

61 کیلومتری ارزوئیه، کرمان

68 کیلومتری سرگز، هرمزگان