(ویدئو) قتل در بازار تهران

شاگرد مغازه پتوفروشی به خاطر اختلاف حساب مالی در مغازه دست به قتل زد و گریخت. این حادثه بعدازظهر ۱۲ دی سال ۹۶ در یک مغازه پتوفروشی در بازار سید اسماعیل تهران رخ داد.

شاگرد مغازه پتوفروشی به خاطر اختلاف حساب مالی در مغازه دست به قتل زد و گریخت. این حادثه بعدازظهر ۱۲ دی سال ۹۶ در یک مغازه پتوفروشی در بازار سید اسماعیل تهران رخ داد.