اثبات قتل همسر در انتظار سوگند ۵۰ نفر

پرونده پسر جوانی که متهم به قتل همسرش است در انتظار سوگند 50 نفر است.

عصر ایران: صبح امروز جلسه دادگاه پسر جوانی برگزار شد که متهم به قتل همسرش است که مرحومه از اقوامش می باشد.

پسر جوان همسرش در پی دعوا و مشاجره خود را از خودرو به بیرون پرتاب و فوت کرده است و به این دلیل که در زمان اتفاق کسی غیر از وی و همسرش در خودرو نبوده تا علت این اقدام مشخص شود و همچنین با توجه به مدارک و شواهدی که وجود دارد، اکنون متهم به قتل زنش است.

حال با توجه به عدم وجود مدارک کامل، قاضی دستور داده که قسامه صورت گیرد و باید 50 نفر از نزدیکان و اقوام سوگند یاد کنند که قتل کار پسر جوان بوده تا وی مجرم شناخته شود.