(ویدیو) ریختن گازوئیل در جاده چالوس شایعه یا واقعیت؟

ریختن گازوئیل در جاده چالوس شایعه یا واقعیت؟ این بار از زبان چرثقیل داران!