پنجمین روز عملیات اطفای حریق در هورالعظیم

تصویر نمایی از عملیات امدادی بالگردها و هواپیمای غول پیکر آب پاش را که امروز سه شنبه جهت اطفاء حریق در تالاب هورالعظیم عراق در حال عملیات هستند، نشان می دهد.

خبرگزاری ایرنا: تصویر نمایی از عملیات امدادی بالگردها و هواپیمای غول پیکر آب پاش را که امروز سه شنبه جهت اطفاء حریق در تالاب هورالعظیم عراق در حال عملیات هستند، نشان می دهد.

آتش سوزی در این تالاب که از پنج روز پیش آغاز شده است ، همچنان مهار نشده است.

پنجمین روز عملیات اطفای حریق در تالاب هورالعظیمپنجمین روز عملیات اطفای حریق در تالاب هورالعظیمپنجمین روز عملیات اطفای حریق در تالاب هورالعظیمپنجمین روز عملیات اطفای حریق در تالاب هورالعظیمپنجمین روز عملیات اطفای حریق در تالاب هورالعظیمپنجمین روز عملیات اطفای حریق در تالاب هورالعظیمپنجمین روز عملیات اطفای حریق در تالاب هورالعظیمپنجمین روز عملیات اطفای حریق در تالاب هورالعظیمپنجمین روز عملیات اطفای حریق در تالاب هورالعظیمپنجمین روز عملیات اطفای حریق در تالاب هورالعظیمپنجمین روز عملیات اطفای حریق در تالاب هورالعظیمپنجمین روز عملیات اطفای حریق در تالاب هورالعظیمپنجمین روز عملیات اطفای حریق در تالاب هورالعظیمپنجمین روز عملیات اطفای حریق در تالاب هورالعظیمپنجمین روز عملیات اطفای حریق در تالاب هورالعظیمپنجمین روز عملیات اطفای حریق در تالاب هورالعظیم