نجات یک زن مهاجر تنها در آب‌های مدیترانه

امدادگران اسپانیایی در حالی توانستند یک زن پناهجوی افریقایی را در آب‌های دریای مدیترانه نجات دهند که یک زن و یک کودک دیگر پیش از رسیدن آنها جان باختند.

خبرآنلاین: امدادگران اسپانیایی در حالی توانستند یک زن پناهجوی افریقایی را در آب‌های دریای مدیترانه نجات دهند که یک زن و یک کودک دیگر پیش از رسیدن آنها جان باختند.

نجات یک زن مهاجر تنها در آب‌های مدیترانهنجات یک زن مهاجر تنها در آب‌های مدیترانهنجات یک زن مهاجر تنها در آب‌های مدیترانه