کشف دو تن مواد مخدر در تهران

پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بیش از دو تن مواد مخدر را از توزیع کننده های مواد مخدر در تهران کشف و ضبط کرد.

خبرگزاری مهر: پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بیش از دو تن مواد مخدر را از توزیع کننده های مواد مخدر در تهران کشف و ضبط کرد.

کشف دو تن مواد مخدر در تهرانکشف دو تن مواد مخدر در تهرانکشف دو تن مواد مخدر در تهرانکشف دو تن مواد مخدر در تهرانکشف دو تن مواد مخدر در تهرانکشف دو تن مواد مخدر در تهرانکشف دو تن مواد مخدر در تهرانکشف دو تن مواد مخدر در تهرانکشف دو تن مواد مخدر در تهرانکشف دو تن مواد مخدر در تهرانکشف دو تن مواد مخدر در تهرانکشف دو تن مواد مخدر در تهرانکشف دو تن مواد مخدر در تهرانکشف دو تن مواد مخدر در تهران
گزارش مشکل
مواد مخدرضبط