برخورد با پیمانکار خاطی منطقه ۱۹

عضو شورای شهر تهران از برخورد با پیمانکار خاطی منطقه ۱۹ خبر داد.

در پی انتشار فیلمی در شبکه های اجتماعی مبنی بر ضرب وشتم فردی توسط افرادی منتسب به ماموران شهرداری، مجید فراهانی در توئیتی نوشت: «با پیگیری انجام شده معلوم شد برخورد ناصحیح روز گذشته توسط پیمانکار طرف قرار داد بازیافت منطقه انجام شده و نه ماموران انضباط شهری شهربان و معبربان شهرداری تهران.

اخطار رسمی و سپس فسخ قرارداد با پیمانکار بازیافت از جمله اقداماتی بود که امروز توسط شهرداری تهران صورت پذیرفت.»