برخورد قطار کرمانشاه مشهد با گله گوسفندان

برخورد قطار کرمانشاه مشهد با گله گوسفندان در کنگاور 108 گوسفند تلف شد.

برخورد قطار کرمانشاه مشهد با گله گوسفندان در کنگاور 108 گوسفند تلف شد.

برخورد قطار کرمانشاه مشهد با گله گوسفندان (عکس)

منبع: تابناک