11 عضو یک خانواده را دار زدند!

اجساد یک خانواده به دار آویخته در هند کشف شد.

جسد ۱۱ عضو یک خانواده هندی در دهلی پیدا شده که به گفته پلیس Police ده نفر آنان از سقف به دار آویخته شده بودند. یک زن هفتاد و چند ساله تنها عضو این خانواده بوده که جسدش روی زمین پیدا شده است.

رکنا