زایمان سر جلسه کنکور!

یک زن ۲۰ ساله مریوانی پس از حضور در جلسه کنکور زایمان کرد و نوزاد خود را بدنیا آورد.

یک زن ۲۰ ساله مریوانی پس از حضور در جلسه کنکور زایمان کرد و نوزاد خود را بدنیا آورد.