واژگونی میکسر بتن در جاده خاوران

روزگذشته یک دستگاه کامیون میکسر در جاده خاوران شرق، روبروی شهرک خاورشهر به دلیل ناتوانی در کنترل خودرو پس از انحراف از مسیر اصلی، واژگون و پس از برخورد با نیوجرسی وسط جاده از حرکت متوقف شد و گازوئیل آن نشت کرد. این حادثه تلفاتی نداشت.

خبرآنلاین: روزگذشته یک دستگاه کامیون میکسر در جاده خاوران شرق، روبروی شهرک خاورشهر به دلیل ناتوانی در کنترل خودرو پس از انحراف از مسیر اصلی، واژگون و پس از برخورد با نیوجرسی وسط جاده از حرکت متوقف شد و گازوئیل آن نشت کرد. این حادثه تلفاتی نداشت.

واژگونی میکسر بتن در جاده خاورانواژگونی میکسر بتن در جاده خاورانواژگونی میکسر بتن در جاده خاورانواژگونی میکسر بتن در جاده خاوران