سیل، خیابان‌های تگزاس‎ را زیر آب برد

بارش سنگین باران منجر به وقوع سیل در جنوب ایالت تگزاس شد و جان دست کم یک نفر را گرفت. تصاویری از این سیل را در گزارش زیر ببینید.

خبرآنلاین: بارش سنگین باران منجر به وقوع سیل در جنوب ایالت تگزاس شد و جان دست کم یک نفر را گرفت. تصاویری از این سیل را در گزارش زیر ببینید.

سیل خیابان‌های تگزاس‎ را زیر آب بردسیل خیابان‌های تگزاس‎ را زیر آب بردسیل خیابان‌های تگزاس‎ را زیر آب بردسیل خیابان‌های تگزاس‎ را زیر آب بردسیل خیابان‌های تگزاس‎ را زیر آب بردسیل خیابان‌های تگزاس‎ را زیر آب بردسیل خیابان‌های تگزاس‎ را زیر آب بردسیل خیابان‌های تگزاس‎ را زیر آب بردسیل خیابان‌های تگزاس‎ را زیر آب بردسیل خیابان‌های تگزاس‎ را زیر آب بردسیل خیابان‌های تگزاس‎ را زیر آب بردسیل خیابان‌های تگزاس‎ را زیر آب برد