زمین لرزه خفیف ذر شیراز

صبح امروز سه شنبه زمین لرزه ای به بزرگی ۲.۸ در مقیاس ریشتر در عمق ۸ کیلومتری زمین به مرکزیت خان زنیان، شیراز را به لرزه در آورد.

صبح امروز سه شنبه زمین لرزه ای به بزرگی ۲.۸ در مقیاس ریشتر در عمق ۸ کیلومتری زمین به مرکزیت خان زنیان، شیراز را به لرزه در آورد.

شیراز لرزید

زمین لرزه ای به بزرگی ۲.۸ ریشتر شیراز را لرزاند.

به گزارش مهر، صبح امروز سه شنبه زمین لرزه ای به بزرگی ۲.۸ در مقیاس ریشتر در عمق ۸ کیلومتری زمین به مرکزیت خان زنیان، شیراز را به لرزه در آورد.