دستگیری کشاورز حین آتش زدن بقایای گندم

فردی که در حال آتش زدن کاه وکلش زمین کشاورزی خود بود، توسط مأمورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان گرگان دستگیر شد.

مأمورین یگان حفاظت محیط‌زیست گرگان حین گشت و کنترل در حوزه استحفاظی این شهرستان، در حوالی یکی از روستاهای حومه گرگان متوجه دود غلیظی شده و به محل مراجعه و فردی را مشاهده کردند که در حال آتش زدن کاه وکلش مزارع گندم خویش بود.

مأموران اداره حفاظت محیط‌زیست گرگان ضمن توجیه کشاورز در خصوص ممنوعیت آتش زدن کاه و کلش مزارع و خسارات وارده به موجودات زنده و از میان بردن عناصر مفید خاک، با تنظیم صورتجلسه تخلف در محل و سیر مراحل حقوقی، پرونده متهم را به مراجع قضایی ارجاع کردند.

به گزارش ایسنا،طبق بند 20 قانون جلوگیری از آلودگی هوا هرگونه آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی ممنوع و جرم محسوب می‌شود.