مادرم را شبیه گراز دیدم/ صدای پاره شدن رگ گردنش به من لذت می داد

پسری که خیلی بی رحمانه مادرش را به قتل رسانده بود دستگیر شد.

جوان 22 ساله ای به جرم قتل بی رحمانه مادرش دستگیر شد.

کمرون در بازجویی به پلیس گفت: من بعد از خوردن نوشیدنی الکلی، دلم هوس کوکائین کرد. با دوستم تماس گرفتم تا برایم بیاورد و در اتاقم خیلی نامحسوس شروع به مصرف کردم.

او ادامه داد: وقتی که کارم تمام شد، متوجه صدای مادرم شدم که پی در پی مرا صدا می زند، از این که حال مرا با صداش خراب کرد عصبی شدم، اصلا متوجه رفتارهایم نبودم ، نمی دانم از کجا چاقو را پیدا کردم اما با چاقویی بزرگ مثل شمشیر به سمت مادرم رفتم.

مادرم وقتی مرا با چاقو دید با لکنت شروع به صدا زدنم کرد و گفت: کمرون این چیه دستت؟ می خوای کجا بری؟ اما من خیلی جنون وار به سمتش حمله بردم با فریاد به او حرفای رکیک می زدم و تکرار می کردم( چرا با صدای زشتت مرا صدا می کنی مگر نمی بینی کار دارم؟) اما مادرم به خاطر فشاری که به گردنش آورده بودم در حال خفه شدن بود و قادر به صحبت کردن نبود.

وقتی متوجه شدم دست و پا می زند تا از دستم رهایی پیدا کند، چاقو را به سمت گردنش بردم و آرام آرام در گردنش فرو بردم به طوری که صدای پاره شدن رگ گردنش را شنیدم.

وی ادامه داد: خیلی آرام چاقو را در بدنش فرو می کردم از این که آهسته زجرکش می شد لذت می بردم، وقتی به خودم آمدم که 26 ضربه به گردن و شکم مادرم زده بودم.

کمرون ادامه داد: هنگامی داغی خون را احساس کردم که دیگر خیلی دیر شده بود و مادرم مُرده بود.اگر در حالت عادی بودم هیچ وقت این کار را نمی کردم اما من در آن لحظه مادرم را مثل گرازی دیدم که آماده شکار بود ، اصلا چهره مادرم به چشمم نمی آمد،خیلی پشیمانم که این کار را کردم، کاش اصلا مصرف نمی کردم.

وقتی که مادرم را کشتم خیلی ترسیدم اما حرکاتم دست خودم نبود ، باور نمی کردم که مادرم مُرده باشد، به جلوی در خانه‌مان رفتم با گریه شروع به صدا زدن برای کمک کردم اما چون دست ها و لباس هایم خونی شده بود ، به من شک کرده بودند و بعد از تماس با آمبولانس با پلیس تماس گرفتند و من را تحویل دادند.پلیس پس از ثبت اظهارات او، کمرون را برای حکم قضایی به دادگاه فرستاد.

دادگاه او به زودی برگزار می شود.

منبع: رکنا