بحران جدید گذاره‌های آتشفشان در هاوایی

درحالی که گذاره‌های فوران آتشفشان کیلاویا هاوایی به اقیانوس آرام ادامه دارد، ترکیبات این گذاره‌ها با آب موجب به وجود آمدن گازهای اسیدی در منطقه شده است.

خبرانلاین: درحالی که گذاره‌های فوران آتشفشان کیلاویا هاوایی به اقیانوس آرام ادامه دارد، ترکیبات این گذاره‌ها با آب موجب به وجود آمدن گازهای اسیدی در منطقه شده است.

بحران جدید گذاره‌های آتشفشان در هاواییبحران جدید گذاره‌های آتشفشان در هاواییبحران جدید گذاره‌های آتشفشان در هاواییبحران جدید گذاره‌های آتشفشان در هاواییبحران جدید گذاره‌های آتشفشان در هاواییبحران جدید گذاره‌های آتشفشان در هاواییبحران جدید گذاره‌های آتشفشان در هاوایی