چرا برخی در افطاری‌ دادن تمایل به اسراف دارند؟

یک استاد جامعه‌شناس گفت: مصرف‌گرایی درواقع نوعی نمایش و تظاهر است که به شکل بیمارگونه‌ بروز می‌یابد.

احمدرضا اصغرپور در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با موضوع مصرف‌گرایی در جامعه اظهار کرد: مصرف در برخی از طبقات اجتماعی به صورت هنجار وجود دارد و نکته این‌جاست که مصرف‌گرایی متناسب با طبقات اجتماعی گوناگون متفاوت است. مصرف‌گرایی درواقع نوعی نمایش تظاهری است که به شکل بیمارگونه‌ بروز می‌یابد. این نوع مصرف نمایشی عموماً برای کسب احترام بیشتر بوده که شکل افراطی به خود می‌گیرد. بنابراین حالت ناکارآمد می‌یابد و منجر به هدر رفت منابع جامعه می‌شود.

وی افزود: نکته این‌جاست در جامعه مذهبی ما حتی این نمایش‌های بیمارگونه در برخی از افطاری‌‌دادن‌ها نیز جلوه یافته است. درواقع برخی افرادی که افطاری‌های نمایشی می‌دهند، به محتوای مذهبیِ کار کمتر توجه می‌کنند. بایستی توجه داشت که محتوای مذهبی در بسیاری از طبقات اجتماعی به شکل قشری و سطحی شده است و افراد به جای توجه به فلسفه روزه، اهمیت بیشتری به قضاوت‌های دیگران می‌دهند.

این استاد جامعه‌شناس خاطرنشان کرد: در همین راستا، برای تغییر نظام ارزشی مصرف‌گرایی نیازمند مداخله‌های فرهنگی هستیم و راه حل آن، جایگزین‌کردن ارزش‌های فرهنگی است. برای نمونه در رسانه‌ها یا در گروه‌های اجتماعی که مرجع آن مردم هستند، می‌توان از دیدگاه‌های افرادی که به شکل محتوایی به مصرف و کاهش مصرف‌گرایی توجه دارند، بهره جست.

اصغرپور تصریح کرد: نکته‌ مهم این‌جاست که در رسانه‌های جمعی هم‌چون تلویزیون، تنها با تبلیغات گفتاری نمی‌توان از این مصرف‌های نمایشی کاست یا نظام ارزشی این فرهنگ را تغییر داد. آنچه که می‌تواند بسیار موثر باشد، تبلیغات فرهنگی به شکلی غیرمستقیم است. درواقع مردم برای تغییر دیدگاه مصرفی خود، بایستی به صورت عملی آن را آموزش ببینند. تبلیغات گفتاری برای درست‌ مصرف‌کردن و جلوگیری از مصرف‌های نمایشی در بسیاری از مواقع تأثیری منفی دارد و بسیار حالت شعارگونه به خود می‌گیرد.

وی ادامه داد: در زمینه گرایش مردم به مصرف نمایشی، مسئولان تا حدودی الگوی افراد قرار می‌گیرند و استانداردها را مشخص می‌کنند. هنگامی که اسراف در سیستم دولتی رواج داشته باشد، به طور قطع در میان مردم نیز گسترش یافته و جنبه عملی می‌یابد. بنابراین برای حل این مشکل، مردم و عملکرد آن‌ها می‌تواند رفتارهای اسراف‌گونه مسئولان را اصلاح کنند. مردم با عملکرد خود در این زمینه و تبلیغ آن از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند این فرهنگ ارزشی را اصلاح کنند.