ادعای تازه در پرونده ناظم مدرسه: آزار جنسی در استخر

مادر یکی از دانش‌آموزان هم گفته: گویا آزار و اذیت‌های ناظم مدرسه از قبل از عید شروع شده بود اما بچه‌ها از ترس این‌که خانواده‌های‌شان بدرفتاری کنند، چیزی نمی‌گفتند اما این اواخر یکی از دانش‌آموزان که شجاع‌تر بوده، گوشی موبایل به مدرسه می‌برد و از وقایع فیلم می‌گیرد و این فیلم امروز به پلیس امنیت داده شده و مساله در حال پیگیری است.

مادر یکی از دانش‌آموزان هم گفته: «گویا آزار و اذیت‌های ناظم مدرسه از قبل از عید شروع شده بود اما بچه‌ها از ترس این‌که خانواده‌های‌شان بدرفتاری کنند، چیزی نمی‌گفتند اما این اواخر یکی از دانش‌آموزان که شجاع‌تر بوده، گوشی موبایل به مدرسه می‌برد و از وقایع فیلم می‌گیرد و این فیلم امروز به پلیس امنیت داده شده و مساله در حال پیگیری است.»

فرارو- جنایت جنسی در یک مجتمع آموزشی در غرب تهران وارد فاز تازه‌ای شده است. روزنامه سازندگی در شماره روز پنجشنبه ماجرای دیگری را از مدرسه معین تهران از زبان یکی از والدین نقل می‌کند.

پدر این دانش‌آموز مدرسه معین گفته: «یک‌بار بچه‌های ما را به استخر معروفی در تهران بردند و به یکی از بچه‌ها تجاوز شد. اما دوباره بچه‌ها را به همان استخر بردند. این موضوع را به‌تازگی متوچه شده‌ایم. وقتی ماجرا را فهمیدیم به‌تازگی از مدیر مدرسه پرسیدیم چرا این کار را تکرار کرده؟ گفت می‌خواستم از بچه‌ها به عنوان طعمه [برای به‌دام‌انداختن متجاوز] استفاده کنم. آیا او بچه خودش را هم می‌برد که طعمه کند؟»

مادر یکی از دانش‌آموزان هم گفته: «گویا آزار و اذیت‌های ناظم مدرسه از قبل از عید شروع شده بود اما بچه‌ها از ترس این‌که خانواده‌های‌شان بدرفتاری کنند، چیزی نمی‌گفتند اما این اواخر یکی از دانش‌آموزان که شجاع‌تر بوده، گوشی موبایل به مدرسه می‌برد و از وقایع فیلم می‌گیرد و این فیلم امروز به پلیس امنیت داده شده و مساله در حال پیگیری است.»

سیر تا پیاز ماجرای آزار جنسی دانش آموزان یک دبیرستان توسط آقای "ح"

بررسی ابعاد پرونده تجاوز به دانش‌آموزان مدرسه‌ غرب تهران