(تصاویر) پیداشدن کودک ربوده‌ شده در حرم امام رضا (ع)

زوج جوانی ۴۸ ساعت بعد از ربودن کودکی از حرم مطهر امام رضا (ع) به دام قانون افتادند.

زوج جوانی که پس از ازدواج صاحب فرزند نشده بودند حدود ۴۸ ساعت بعد از ربودن کودکی از حرم مطهر امام رضا (ع) به دام قانون افتادند وکودک ۱.۵ ساله نیز به آغوش خانواده خود بازگشت.

عکاس: محسن رحیمی/میزان

(تصاویر) پیداشدن کودک ربوده‌ شده در حرم امام رضا (ع)
(تصاویر) پیداشدن کودک ربوده‌ شده در حرم امام رضا (ع)
(تصاویر) پیداشدن کودک ربوده‌ شده در حرم امام رضا (ع)
(تصاویر) پیداشدن کودک ربوده‌ شده در حرم امام رضا (ع)
(تصاویر) پیداشدن کودک ربوده‌ شده در حرم امام رضا (ع)
(تصاویر) پیداشدن کودک ربوده‌ شده در حرم امام رضا (ع)
(تصاویر) پیداشدن کودک ربوده‌ شده در حرم امام رضا (ع)
(تصاویر) پیداشدن کودک ربوده‌ شده در حرم امام رضا (ع)
(تصاویر) پیداشدن کودک ربوده‌ شده در حرم امام رضا (ع)
(تصاویر) پیداشدن کودک ربوده‌ شده در حرم امام رضا (ع)
(تصاویر) پیداشدن کودک ربوده‌ شده در حرم امام رضا (ع)
(تصاویر) پیداشدن کودک ربوده‌ شده در حرم امام رضا (ع)
(تصاویر) پیداشدن کودک ربوده‌ شده در حرم امام رضا (ع)
(تصاویر) پیداشدن کودک ربوده‌ شده در حرم امام رضا (ع)
(تصاویر) پیداشدن کودک ربوده‌ شده در حرم امام رضا (ع)
(تصاویر) پیداشدن کودک ربوده‌ شده در حرم امام رضا (ع)