گدازه‌های آتشفشان در حال بلعیدن هاوایی

یش از دو هفته از فوران آتشفشان کیلاویا در هاوایی می گذرد و در این مدت بیش از 325 هکتار از زمین های اطراف را با گدازه پوشانده است. همچنین بیش از دو هزار نفر مناطق مسکونی اطراف را تخلیه کرده و هلیکوپترهای گارد ملی برای انتقال هوایی ساکنان ارسال شده اند.

برترین ها: بیش از دو هفته از فوران آتشفشان کیلاویا در هاوایی می گذرد و در این مدت بیش از 325 هکتار از زمین های اطراف را با گدازه پوشانده است. همچنین بیش از دو هزار نفر مناطق مسکونی اطراف را تخلیه کرده و هلیکوپترهای گارد ملی برای انتقال هوایی ساکنان ارسال شده اند. روز جمعه، مسئولین حدود 2000 ماسک گاز بین مردم توزیع کردند تا به حفظ آن ها در مقابل گوگرد دی اکسید و خاکستر موجود در هوا کمک کنند.

این تصاویر هوایی وحشتناک، تخریب ناشی از آخرین فوران آتشفشان کیلاویا در هاوایی را نشان می دهند. عکسی که در روز شنبه گرفته شده، پیشروی گدازه ها به سمت یک خانه مسکونی را نشان می دهد. کیلاویا روز جمعه شروع به پرتاب گدازه ها تا ارتفاع 60 متر و بمب‌های گدازه ای به اندازه یک یخچال کرد.

گدازه‌های آتشفشان در حال بلعیدن هاوایی

گدازه های جدید سریعتر حرکت می کنند و بیشتر از گدازه های قدیمی گسترش می یابند. پیش از این ماگمایی که از فوران قبلی در سال 1955 در کیلاویا انباشته شده بود خارج می شد. چهار خانه دیگر هم شنبه صبح توسط ماگمایی که با سرعت بیش از 300 متر بر ساعت حرکت می کرد از بین رفتند. جریان های گدازه‌ای دیگر با حداکثر سرعت 270 متر بر ساعت حرکت می کردند.

به گزارش روزنامه دیلی میل؛ شکاف ها به سرعت در حال باز شدن و گسترش هستند و شکاف های کوچک به دهانه های آتشفشانی بزرگ تبدیل می شوند. با توجه به افزایش فعالیت ها در این منطقه به نظر می رسد جریان های گدازه ای جدیدی در راه باشد. قبل از نیمه شب جمعه انفجار کوچکی در این آتشفشان اتفاق افتاد که ابری از خاکستر را در ارتفاع 3048 متری آسمان ایجاد کرد.

دانشمندان تاکنون نتوانسته اند زمان آرام شدن این آتشفشان را پیش بینی کنند اما فوران مشابهی در سال 1955، 88 روز طول کشید. پیش بینی می شود که گدازه های جدید کیلاویا با سرعت بیشتری گسترش یابند و اگر جاده ساحلی را ببند که مسیر خروجی اصلی حدود 2000 نفر است، نیاز به تخلیه افراد بیشتری خواهد بود.

گدازه‌های آتشفشان در حال بلعیدن هاوایی
گدازه‌های آتشفشان در حال بلعیدن هاوایی
گدازه‌های آتشفشان در حال بلعیدن هاوایی
گدازه‌های آتشفشان در حال بلعیدن هاوایی
گدازه‌های آتشفشان در حال بلعیدن هاوایی
گدازه‌های آتشفشان در حال بلعیدن هاوایی
گدازه‌های آتشفشان در حال بلعیدن هاوایی
گدازه‌های آتشفشان در حال بلعیدن هاوایی
گدازه‌های آتشفشان در حال بلعیدن هاوایی
گدازه‌های آتشفشان در حال بلعیدن هاوایی